مقالات

 تغییر DNS دامنه های بین المللی

تبصره: منظور از دامنه های بین المللی تمامی پسوند ها به غیر از .ir است. 1- در ابتدا می بایست...